Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Legalizacja -

Legalizacja

Legalizacja

Autor : Joanna Wiśniewska

Informacje ogólne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) oraz akty wykonawcze do niej Pliki PDF

 

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Legalizacja pierwotna – wykonywana jest przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania.

Legalizacja jednostkowa – legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.

Legalizacja ponowna – wykonywana jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Dowód legalizacji – świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.

 

Akty prawne

  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 885) Plik PDF

  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) Plik PDF

Opłaty za czynności urzedowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679) Plik PDF

 

Aktualnie funkcjonują dwa systemy pobierania opłat:

  1. Opłatę za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca na formularzu składanym wraz z wnioskiem o legalizację we właściwym urzędzie miar. Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) ustala organ administracji miar w drodze decyzji. Termin zapłaty - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informujemy, że z dniem 02.06.2017 r. opłatę za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy w ramach postępowania administracyjnego, na wniosek strony, w sprawie legalizacji przyrządu pomiarowego należy uiścić w terminie 7 dni od daty złożenia tego wniosku, do kasy urzędu gotówką, za pomocą karty płatniczej  lub na konto: Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu nr 79101014690029162231000000.

Zgodnie z art. 24a ust. 3a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Formy płatności:

  •   Przelew na rachunek Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu nr konta 79101014690029162231000000 NBP o/o Poznań
  •   Gotówką lub kartą płatniczą:

              - w Kasie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

              - w Punkcie Obsługi Klienta

              - w Referacie Obsługi Klienta

Metadane

Data publikacji : 07.07.2016
Data modyfikacji : 10.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wiśniewska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Jokiel Referat Obsługi Klienta
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry