Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Opłaty -

Opłaty

Opłaty

Autor : Joanna Wiśniewska

Na podstawie ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068)  i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z  2019 r. poz. 1679):

 1. Opłaty za wydanie dowodu legalizacji przyrządu pomiarowego ustala wnioskodawca na formularzu, który składa wraz z wnioskiem o przeprowadzenie legalizacji w urzędzie miar. Termin uiszczenia opłaty – 7 dni od dnia złożenia wniosku.
   
  Zgodnie z art. 24a ust. 3a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2068) nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do opłat stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540).
 2. Opłaty za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów wykonane podczas przeprowadzania kontroli podmiotów upoważnionych do legalizacji pierwotnej lub ponownej ustala organ administracji miar w drodze decyzji biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności oraz wysokość stawki godzinowej za czas pracy pracowników administracji miar. Stawka godzinowa na podstawie ww. rozporządzenia wynosi 143 zł. Termin uiszczenia opłaty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 3. Opłaty za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów związane z kontrolą towarów paczkowanych ustala organ administracji miar w drodze decyzji biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności oraz wysokość stawki godzinowej za czas pracy pracowników administracji miar. Stawka godzinowa na podstawie w/w rozporządzenia wynosi 165 zł. Termin uiszczenia opłaty – 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 4. Opłaty za inne czynności wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy takie jak:
 • badania przyrządów pomiarowych i wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej
 • wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych
 • dostarczanie odbiorcom wzorców miar i materiałów odniesienia
 • udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych

            pobierane są na podstawie kalkulacji kosztów określonych w umowach cywilnoprawnych.

            Termin płatności - 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 1. Cennik opłat za czynności związane z badaniami przyrządów pomiarowych w ramach oceny zgodności ustalany jest na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1373)

Formy płatności:

 •   Przelew na rachunek Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu nr konta 79101014690029162231000000 NBP o/o Poznań
 •   Gotówką lub kartą płatniczą:

              - w Kasie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu,

              - w Punkcie Obsługi Klienta,

              - w Referacie Obsługi Klienta.

Metadane

Data publikacji : 26.08.2013
Data modyfikacji : 30.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wiśniewska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Jokiel Referat Obsługi Klienta
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry